Strategie bepalen met deze handige tools en modellen Nico.nl

[Strategy] Wat are some gud war attack strategies for th10???

I use 1. 3 lava,25 loons, 12 minions, 1 Archer,4 rage,2 haste,1 skeleton Cc- wallwreaker, 7 loons, 1 poison
  1. 6 healers, 4 witches,12 bowlers,4 wiz, 4 giant,2 rage, 2 heal,1 jump,1 poison Cc- wallwreaker, 6bowlers,1 giant,1 poison.
Troops max th10, heroes 15/20
submitted by ak32009 to ClashOfClans [link] [comments]

Tijd om in te stappen?

Hi allemaal

We waren net een paar maanden alles over FIRE aan het lezen en ons leven erop aan het inrichten . Toen kwam de Corona crisis en slaat de twijfel toe over of we het nu een goed moment is om in te stappen met de recessie c.q. depressie die ons staat te wachten?

Een goed instapmoment is er nooit, dus dacht ik er zelf aan om geleidelijk in te stappen met DCA, door bijvoorbeeld 1000 euro pm in te leggen. Ik verwacht dat de markt daalt in de komende drie jaar, dus door inleg te timen op een een goed diep punt significant mijn gemiddelde inkoopprijs te drukken. Is dat een zinnige strategie? Wat zou je strategie zijn als je nu op een bergje met cash zit wat je wilt beleggen via de Index fondsen zoals NT.
edit: wording
submitted by wallstreetwalker to DutchFIRE [link] [comments]

Na "indrukwekkend protest" van Vlaams Belang, wat is strategie van N-VA? "Verdedigen op rechts, aanvallen naar centrum"

Na submitted by Proim to belgium [link] [comments]

Mini war 7 Junie

Goeie middag vriende. Die volgende mini war gaan wees die eerste naweek van Junie. Die reels vir die war gaan uniek wees en word onder gelys:
1) Slegs 1 account per persoon, 2) War search begin 2 uur Vrydag middag, 3) Gewone war attack reels geld.
Die verandering kom in by die tipe attacks wat almal gebruik. Die war is gefokus daarop om almal aan te moedig om alternatiewe war attacks te gebruik. Dus vir die mini war is die volgende additionele reels ook geldig:
1) Altwee attacks moet anders wees as jou gewone war attack strategie wat gebruik word in gewone wars. 2) Tenminste 2 replays moet geshare word deur die week wat as ''oefen' raids tel. 3) Die eerste 15 mense wat comment op die page dat hulle belangstel met hulle naam ingame en ook reel 2 toegepas het kwalifiseer. 4) War donations word gedoen deur ander mense wat war.
Daar gaan strategiee vir elke townhall level gepost word op die subreddit. Kyk asseblief daardeur en kies wat vir jou lekker lyk om by te leer.
Die doel van die clan war is om meer diverse attacks te kan gebruik en dalk pas iets anders beter by jou speelstyl. Die war is NIE verpligtend NIE. Volgende mini war sal eers weer in Julie wees.
Hoop om saam met julle te leer en te vorder in clan wars.
Vrede soos altyd. Die TuinDwergie
submitted by TuinDwergie to Icanlike2clash [link] [comments]

Antwoord op vragen van het lid Lodders over het bericht 'Duitsland vreest oprukkende zwijnenpest'

Geachte Voorzitter,   Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Lodders (VVD) van   11 januari jl. over het bericht 'Duitsland vreest oprukkende zwijnenpest' (kenmerk 2018Z00165).   1   Bent u bekend met het bericht ‘Duitsland vreest oprukkende zwijnenpest’?   Antwoord   Ja.   2   Kunt u aangeven hoe ver de Afrikaanse varkenspest is opgerukt? Zijn er alleen uitbraken in Tsjechië en Polen of zijn ook in andere Europese landen uitbraken van de Afrikaanse varkenspest bekend?   Antwoord   Afrikaanse varkenspest komt sinds 2014 voor in de drie Baltische Staten en in Polen, zowel bij gehouden varkens als bij wilde zwijnen. In 2017 zijn ook besmette wilde zwijnen in Tsjechië aangetroffen. In Roemenië zijn in 2017 twee varkenshouderijen en in 2018 eveneens twee houderijen besmet verklaard. De ziekte komt ook voor in Wit Rusland, Oekraïne, Moldavië en de Russische Federatie. Afrikaanse varkenspest is al decennia aanwezig op Sardinië.   3   Kunt u aangeven of er in Duitsland (extra) hygiënemaatregelen genomen worden om uitbraak van de varkenspest in Duitsland te voorkomen? Zo ja, welke maatregelen?   Antwoord   Er zijn door de Duitse overheid geen officiële hygiënemaatregelen ingesteld. Er zijn wel campagnes gericht op jagers en dierenartsen, met daarin de oproep alert te zijn.   4   Op de Europese high level-conferentie over de Afrikaanse varkenspest op 8 en   9 november 2017 hebben de verschillende EU-lidstaten het belang van internationale samenwerking onderstreept; heeft u al contact gehad met uw Duitse collega?   Antwoord   Op de Landbouw- en Visserijraad in december jl. is de situatie besproken en is door diverse lidstaten, waaronder Nederland, steun betuigd aan een Deens voorstel voor meer onderzoek en intensivering van de samenwerking tussen lidstaten. Ook op bijeenkomsten van Chief Veterinary Officers van de Europese Unie en in het Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (Scopaff) wordt geregeld gesproken over de situatie, de aanpak, de handel en de communicatie. Daar worden ook ervaringen gedeeld en kennis uitgewisseld. Tijdens deze bijeenkomsten is nauw contact met alle lidstaten, waaronder ook Duitsland. De European Food Safety Authority (EFSA) publiceert op verzoek van de Europese Commissie geregeld analyses van de situatie en doet aanbevelingen voor de bestrijding.   Eurocommissaris Andriukaitis heeft op 10 januari jl. de ministers van Landbouw van de lidstaten van de Europese Unie verzocht om controles op het meebrengen van persoonlijke goederen door reizigers uit landen met uitbraken op te voeren. In Nederland wordt de controle van reizigers op het meenemen van riskante producten door de douane uitgevoerd, mede op basis van regelmatig door de NVWA uitgevoerde risicobeoordelingen van de dierziektesituatie wereldwijd.   5   Hoe groot schat u de kans in dat de varkenspest ook Nederland zal bereiken?   Antwoord   Volgens deskundigen is de kans op introductie vanuit de besmette lidstaten in Nederland op dit moment niet hoog. De huidige Europese regelgeving is er op gericht spreiding van de ziekte naar andere lidstaten te voorkomen. Het probleem van Afrikaanse varkenspest in de wilde zwijnenpopulaties is gelokaliseerd en het besmette gebied lijkt zich niet uit te breiden. Er zijn geen indicaties dat zonder menselijk handelen spreiding over lange afstanden plaatsvindt. Met hygiënemaatregelen, toegepast door varkenshouders, transporteurs en jagers, wordt de kans op introductie van virus in Nederland zo klein mogelijk gemaakt. Zie ook mijn antwoord op vraag 7 en 8.   6   Kunt u bevestigen dat een uitbraak van Afrikaanse varkenspest enorme gevolgen kan hebben voor varkensboeren en tot grote economische schade kan leiden, maar ook dat vanuit het oogpunt van dierenwelzijn een uitbraak drastische gevolgen kan hebben?   Antwoord   Dat kan ik bevestigen. De ziekte is bestrijdingsplichtig vanwege Europese regelgeving. De reden daarvoor is dat het een ernstige ziekte is bij varkens die met ernstige verschijnselen en aantasting van dierenwelzijn gepaard gaat en vaak leidt tot de dood van het besmette varken. Een uitbraak leidt tot veel economische schade, onder andere door de bestrijding en door handelsbeperkingen. In de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) is Afrikaanse varkenspest aangewezen als besmettelijke dierziekte. De ziekte wordt door de Nederlandse overheid bestreden. In de draaiboeken van mijn ministerie en van de NVWA staan de maatregelen beschreven die worden genomen om de ziekte te bestrijden.   7   Is het gezien de grote rol van menselijk handelen bij de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest noodzakelijk/gewenst om in Nederland nu al voorzorgsmaatregelen te nemen, zodat een uitbraak in Nederland voorkomen kan worden of op het moment van uitbraak zo snel mogelijk kan worden bestreden? Zo nee, waarom is dat niet noodzakelijk? Zo ja, welke maatregelen zijn dan gewenst?   8   Is het noodzakelijk/gewenst in Nederland voorzorgsmaatregelen te nemen op het moment dat een uitbraak van Afrikaanse varkenspest in Duitsland is geconstateerd, zodat een uitbraak in Nederland voorkomen kan worden of op het moment van uitbraak zo snel mogelijk kan worden bestreden? Zo nee, waarom is dit niet noodzakelijk? Zo ja, welke maatregelen zijn dan gewenst?   Antwoord 7 en 8   In november 2017 heb ik richting uw Kamer aangegeven dat Nederland doet wat mogelijk is binnen de Europese regelgeving (Kamerstuk 21 501-32 nr. 1069). Er is strenge Europese regelgeving die moet voorkomen dat de ziekte door middel van transporten wordt verspreid. Het is bijvoorbeeld verboden om varkens uit de besmette gebieden te transporteren. Daarbovenop geldt in Nederland de verplichting van een extra reiniging en desinfectie op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats van vervoermiddelen die terugkeren uit landen met uitbraken van Afrikaanse varkenspest bij gehouden varkens. De NVWA voert daarop een administratieve controle uit.   Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in EU-lidstaten is de sector opnieuw gewezen op de risico’s van transporten en op hun verantwoordelijkheid wat betreft het nemen van passende bio veiligheidsmaatregelen en op het verbod van het voederen van keukenafval aan varkens. Ook jagers zijn geïnformeerd over de risico's van jagen in besmette gebieden en op het belang van het nemen van hygiënemaatregelen. Ook vindt er monitoring van wilde zwijnen plaats.   De NVWA heeft waakvlamcontracten met bedrijven afgesloten om materiaal en menskracht te leveren bij de bestrijding. In het beleids- en uitvoeringsdraaiboek Afrikaanse varkenspest staan de beleidslijnen, de bestrijdingsmaatregelen en de uitvoering ervan in detail beschreven.   9   Op de Europese bijeenkomst sprak onder andere Nederland steun uit voor het Deense voorstel om Afrikaanse varkenspest uit te roeien (inzetten op controles, maatregelen verdere verspreiding via vervoer tegen te gaan, bioveiligheidscampagnes in getroffen regio’s en meer onderzoek); kunt u aangeven hoe ver het staat het met de uitvoering van deze voorstellen? Wordt er al ingezet op controles? Zo ja, waar vinden deze controles plaats? Welke maatregelen zijn genomen om verdere verspreiding via vervoer tegen te gaan?   10   Bent u van mening dat de voorgestelde maatregelen snel genoeg worden uitgevoerd?   11   Nu de Afrikaanse varkenspest verder op lijkt te rukken en in meer landen een uitbraak plaatsvindt, blijft u het Deense voorstel volgen of wijzigt u uw strategie?   Antwoord 9, 10 en 11   Eurocommissaris Andriukaitis heeft een overzicht gegeven van alle acties die de Europese Commissie tot nog toe heeft ondernomen om landen te ondersteunen bij de bestrijding van de ziekte. De maatregelen voor de bestrijding worden uitgevoerd door de overheden van besmette lidstaten, conform de Europese regelgeving. Zij nemen daarin hun verantwoordelijkheid: de maatregelen worden direct opgelegd, er wordt gecontroleerd en gecommuniceerd met lidstaten en de Europese Commissie. Bestrijding van de ziekte in wilde zwijnenpopulaties is echter moeilijk. Door de aanwezigheid van de ziekte in deze populaties lopen de varkenshouderijen in de besmette lidstaten een risico op besmetting vanuit die wilde zwijnen.   De Europese Commissie en de lidstaten zijn op dit moment de strategie voor bestrijding van Afrikaanse varkenspest aan het herzien, ervan uitgaande dat de ziekte in de wilde zwijnenpopulatie niet eenvoudig is uit te roeien en waarschijnlijk nog lang aanwezig zal zijn. Er wordt bij bijeenkomsten van de Europese Commissie en de lidstaten gewezen op het belang van het nemen van bioveiligheidsmaatregelen door varkenshouders, transporteurs en jagers, voor controles op vervoermiddelen en reizigers en voor communicatie met stakeholders en burgers om ze te wijzen op de risico’s van verspreiding door menselijk handelen. Dit handelen is vaak verantwoordelijk voor verspreiding, zeker over grote afstanden. Mensen kunnen dus veel doen om verspreiding van het virus te voorkomen.   Ik steun de initiatieven van de Europese Commissie voor de aanpak, maar ik onderken ook de problemen met de bestrijding ervan in de wilde zwijnen. Ik ondersteun ook het initiatief tot een evaluatie van de lange termijnstrategie en het Deense voorstel voor meer onderzoek en intensievere samenwerking.   In Nederland worden wilde zwijnen onderzocht op aanwezigheid van de ziekte, vindt een extra reiniging en desinfectie plaats van vrachtwagens plaats en worden de sectoren geïnformeerd. Op dit moment is er voor mij geen reden onze strategie wat betreft het voorkomen van introductie te wijzigen.   12   Wilde zwijnen vormen een risico voor insleep en verspreiding van de Afrikaanse varkenspest en andere besmettelijke varkensziekten; bent u van mening dat het risicobeheer voor wilde zwijnen in Nederland moet worden aangescherpt, bijvoorbeeld in de vorm van het stringent handhaven van de nulstand voor de wilde zwijnenpopulaties in Nederland? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Wilde zwijnen in Nederland vormen op dit moment geen groot risico, omdat er geen contact is met populaties in besmette landen. De verspreiding van de ziekte over grotere afstanden, zoals naar Tsjechië, is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan menselijk handelen. Jagers, veehouders en andere personen worden geregeld gewezen op de risico’s van het achterlaten van producten van varkens of wilde zwijnen afkomstig uit besmette landen in natuurgebieden in Nederland en ook op het verbod op het voeren van keukenafval aan varkens of wilde zwijnen. Ook worden ze gewezen op het belang van het nemen van passende hygiënemaatregelen. Het beheer van zwijnenpopulaties is de verantwoordelijkheid van de provincies.   13   Kunt u deze vragen voorafgaand aan het algemeen overleg Landbouw en- Visserijraad op 24 januari aanstaande beantwoorden?   Antwoord   Ja.   Carola Schouten   Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
  Datum: 24 januari 2018    Nr: 2018D02034    Indiener: C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

De leider van @fvdemocratie @thierrybaudet zou graag een exit-strategie willen lanceren, zodat iedereen in Nederland eind mei weer gefaseerd de draad kan oppakken. Vanavond bij #Op1 vertelt hij wat deze strategie inhoudt.

De leider van @fvdemocratie @thierrybaudet zou graag een exit-strategie willen lanceren, zodat iedereen in Nederland eind mei weer gefaseerd de draad kan oppakken. Vanavond bij #Op1 vertelt hij wat deze strategie inhoudt. submitted by BlastArtz-official to Forum_Democratie [link] [comments]

De regering denkt na over het versoepelen van de coronamaatregelen de komende tijd. Maar wat is de juiste exit-strategie? En wat willen de Nederlanders zelf eigenlijk? Sinds vandaag kan iedereen zijn of haar voorkeur kenbaar maken via een online onderzoek dat wordt uitgevoerd door de TU-Delft.

De regering denkt na over het versoepelen van de coronamaatregelen de komende tijd. Maar wat is de juiste exit-strategie? En wat willen de Nederlanders zelf eigenlijk? Sinds vandaag kan iedereen zijn of haar voorkeur kenbaar maken via een online onderzoek dat wordt uitgevoerd door de TU-Delft. submitted by Artemis-cat to Netherlands [link] [comments]

Zorgen in Kamer over versoepeling: 'Wat is de strategie?'

Zorgen in Kamer over versoepeling: 'Wat is de strategie?' submitted by remvs98 to NUjijDiscussies [link] [comments]

GMAT 730 (Q49, V41, IR 8, WAT 5.5): Retake strategy for 750+

Hi,
So I gave the GMAT in Feb-end 2020 after few months of on & off prep and scored 730 (Q49, V41, IR 8, WAT 5.5). To give you a bit of background, please note the following:
  1. I've completed the questions in the main OG, Verbal OG for SC and Quant OG for DS
  2. I've given the first 4 GMAT official mocks with the following scores: - 1: 730 (Q49, V41) - 2: 740 (Q47, V46) - 3: 720 (Q49, V40) - 4: 750 (Q49, V44)
  3. I want to give the exam again as I plan to apply to colleges next year (with LBS being my main target as I want to work in Europe and I am from an IB background) and I feel that I have a bit of time on my hands as I was preparing for CFA Level III December 2020, which has now got postponed to May 2021! I also feel that I have the potential to do better than 730 so might as well give it a shot, even if it can increase my chances even slightly.
I wanted to know what should be my strategy going forward to increase my score to 750 or above. Before giving the first attempt my strategy was to only refer to the OG questions and official mocks so that I have an exact idea about the difficulty and types of questions but now I have exhausted most of that content. Would buying the official online Q-bank be advisable?
Also please advise on my decision to retake the exam in terms of any incremental impact on my application/scholarship chances.
Thanks in advance!
submitted by Kloppite11 to GMAT [link] [comments]

Wat was de algemene strategie voor VWRL?

Ik ben sinds kort op deze subreddit, en een populaire indexfonds hier op dit moment blijkt VWRL te zijn. Maar omdat VWRL pas sinds 2013 bestaat (althans ik kan geen grafiek vinden van voor die tijd) vroeg ik me af in welk indexfonds (of iets anders) men daarvoor investeerde.
Dus redditors hier die al wat langer bezig zijn met hun FIRE journey, wat was jullie algemene strategie voor het bestaan van VWRL?
submitted by HJ26HAP to DutchFIRE [link] [comments]

GMAT 730 (Q49, V41, IR 8, WAT 5.5): Retake strategy for 750+

Hi,
So I gave the GMAT in Feb-end 2020 after few months of on & off prep and scored 730 (Q49, V41, IR 8, WAT 5.5). To give you a bit of background, please note the following:
1) I've completed the questions in the main OG, Verbal OG for SC and Quant OG for DS
2) I've given the first 4 GMAT official mocks with the following scores: - 1: 730 (Q49, V41) - 2: 740 (Q47, V46) - 3: 720 (Q49, V40) - 4: 750 (Q49, V44)
3) I want to give the exam again as I plan to apply to colleges next year (with LBS being my main target as I want to work in Europe and I am from an IB background) and I feel that I have a bit of time on my hands as I was preparing for CFA Level III December 2020, which has now got postponed to May 2021! I also feel that I have the potential to do better than 730 so might as well give it a shot, even if it can increase my chances even slightly.
I wanted to know what should be my strategy going forward to increase my score to 750 or above. Before giving the first attempt my strategy was to only refer to the OG questions and official mocks so that I have an exact idea about the difficulty and types of questions but now I have exhausted most of that content. Would buying the official online Q-bank be advisable?
Also please advise on my decision to retake the exam in terms of any incremental impact on my application/scholarship chances.
Thanks in advance!
submitted by Kloppite11 to GMAT [link] [comments]

Is there a strategy for beating Ultimate Ability Rey with GAS/501st and without Wat?

I’ve checked online and it definitely doesn’t seem like there is especially if she has General Kenobi as an ally.
submitted by JMDeutsch to SWGalaxyOfHeroes [link] [comments]

Het Haagse Bronovo-ziekenhuis dreigt gesloten te worden. Donderdag wordt door ziekenhuisgroep Haaglanden Medisch Centrum (HMC), waar het onderdeel van uitmaakt, aan medewerkers bekendgemaakt wat de strategie wordt en waarschijnlijk ook of het ziekenhuis dichtgaat. Wat ging hieraan vooraf? [ec]

Het Haagse Bronovo-ziekenhuis dreigt gesloten te worden. Donderdag wordt door ziekenhuisgroep Haaglanden Medisch Centrum (HMC), waar het onderdeel van uitmaakt, aan medewerkers bekendgemaakt wat de strategie wordt en waarschijnlijk ook of het ziekenhuis dichtgaat. Wat ging hieraan vooraf? [ec] submitted by Nerevariation to AlgemeenNieuws [link] [comments]

Hoe druk zou het dit weekend zijn in Amsterdamse musea/wat is jouw strategie voor het bezoeken van toeristische plekken?

Er zijn vast wel wat fervente museabezoekers op deze sub, en ik vroeg me af wat jullie doen wanneer er een leuke nieuwe expositie is of je wilt graag eventjes langs piepen bij het Van Gogh huis.
Zijn er weekenden die over het algemeen vrij rustig zijn, welke dagen wil je echt vermijden en wat is altijd druk (ik gok het Anne Frank huis)?
ps. ik vraag naar persoonlijke ervaringen/strategieën en niet naar bezoekersinformatie van de Rijksmuseumwebsite, die kan ik zelf ook vinden.
submitted by Jitte to thenetherlands [link] [comments]

XRM

Ive been playing x3ap with xrm for 2 weeks straight now. I came across x4 while looking to play freelancer as I had a space sim itch. I am consumed by x3ap with xrm installed. As Im new here and to the x games Im not familar with the modding community. Do you guys know of any plans for an XRM style mod? Im not interested in LU or anything that leans towards x4 strategy. Wat u guys think?
submitted by NocturnalManlet to X4Foundations [link] [comments]

[Voorbeeldpost][Discussie][Kolonisten v. Catan] Wat is de beste strategie om te winnen?

Ik focus eigenlijk altijd op het monopoliseren van 1 grondstof maar het werkt niet. Heeft iemand andere ideeen? Ik gebruik het basisspel.
submitted by Foxion7 to tabletopNL [link] [comments]

[STRATEGY] i just did that on my mini acc in cwl to drop the enemy clan leader for 2 star with my town hall 10 . Purpose was to make our leader hit lower and make sure he gets 3 stars. We always drop a base or 2 to maximize the stars. And guess wat !! Sneaky goblins ate this base.

[STRATEGY] i just did that on my mini acc in cwl to drop the enemy clan leader for 2 star with my town hall 10 . Purpose was to make our leader hit lower and make sure he gets 3 stars. We always drop a base or 2 to maximize the stars. And guess wat !! Sneaky goblins ate this base. submitted by Moody8778 to ClashOfClans [link] [comments]

Ik ga binnenkort speeddaten, wat is dan de beste strategie?

Ik zat zelf te denken aan een a/b-testing methode, waarbij ik me voor de helft voordoe als mijzelf en de andere helft als een succesvolle zakenman, uit te wisselen met andere karakters als de resultaten matig zijn.
submitted by HolgerBier to VraaghetaanTonyQuark [link] [comments]

Beat Rey, JTR, and Wat! Strategy Breakdown!

Beat Rey, JTR, and Wat! Strategy Breakdown! submitted by Wiggensbog to SWGalaxyOfHeroes [link] [comments]

Het is een strategie: alles wat misgaat dump je bij ProRail

submitted by JAV0K_bot to RSS_Cobouw [link] [comments]

We’re building the strongest guilds of every level of commitment. Join, find yours. On the top, we are building a Super Strong Guild to get Wat and Mundi Shards. We offer Discord, free personalized attention on Mods, Strategies, team comps, Gear tips’n tricks etc. Join us! https://discord.gg/CFycvzq

We’re building the strongest guilds of every level of commitment. Join, find yours. On the top, we are building a Super Strong Guild to get Wat and Mundi Shards. We offer Discord, free personalized attention on Mods, Strategies, team comps, Gear tips’n tricks etc. Join us! https://discord.gg/CFycvzq submitted by Mars-Gon to SWGOHRecruiting [link] [comments]

Noodfonds ready, hoe nu verder?

Graag zou ik om advies willen vragen. Eerst wat generieke gegevens:
Bear with me.. de post is langer geworden dan verwacht. Dit jaar ben ik begonnen met werken, en heb mezelf tot doel gesteld om 10k te sparen om mijn noodfonds weer aan te vullen, nadat ik dit deels nodig had om m'n studie mee te bekostigen. Dit is me eerder gelukt dan ik gedacht had (mede dankzij COVID). Ik ben me er overigens van bewust dat ik een fikse studieschuld heb, maar ik kan dit terugbetalen over 35 jaar en heb de intentie hier pas over 6 jaar mee te starten.
Op termijn zou ik graag een huis kopen samen met mijn vriend. Afgelopen jaar heb ik maandelijks belegd in ETF's via De Giro, maar vanwege de negatieve berichtgeving rondom hun wijze van opereren heb ik vanuit principes mijn ETF's verkocht. Nu wil ik bij de ABN NT fondsen aan gaan kopen vanaf komende maand.
Op dit moment weet ik eigenlijk niet zo goed hoe ik nu verder moet gaan. Of eigenlijk; ik wil op een vergelijkbaar kostenniveau blijven leven zolang het kan (nu hele lage huur waar ik nog max 2 jaar gebruik van kan maken), en met de rest 'moet' ik iets. Ofwel sparen, ofwel investeren, ofwel de teugels iets laten vieren.. Maar in welke verhouding en met welk doel, daar loop ik een beetje op vast:
  1. Ik twijfel over 'sparen' voor een huis (en hoeveel dan precies), of dit 'beleggen' met het risico later pas uit te kunnen stappen als de markt tegen die tijd toch tegenvalt. Meestal wordt afgeraden geld dat je binnen 3-5 jaar nodig hebt te beleggen, maar ik neig toch naar dat tweede, omdat het voor mijn vriend niet realistisch is om binnen +/- 4/5 jaar een huis te kunnen kopen en dit wel iets is wat ik voor ogen heb om samen te doen, en die termijn behoorlijk lang is. Ik ben heel benieuwd of iemand inzichten of ervaringen heeft op dit gebied om voor mij in overweging te nemen?
  2. Daarnaast heb ik de intentie als stap daarna om te investeren in vastgoed. Omdat de instap vrij hoog is, is dat iets wat ik op dit moment pas als een reëele stap zie, nadat ik zelf een koophuis heb gekocht. Is er hier iemand die dit zelf ook gedaan heeft, of wellicht zelfs voordat je zelf een koophuis had gekocht? Hoe heb je je hierop voorbereidt, zijn er bronnen die je aan kan raden om me verder in te verdiepen (indien mogelijk gericht op de Nederlandse markt), hoe heb je bedacht hoeveel je startkapitaal moest zijn en heb je dit tot die tijd eventueel ergens anders in geïnvesteerd, of gespaard?
  3. Ik wil al sinds kinds af aan een motor. Vanwege andere doelen/keuzes (studie, noodfonds, anderen helpen), heb ik het halen van m'n motorrijbewijs al meerdere keren uitgesteld. Ik twijfel er heel erg over of ik mezelf dat mag gunnen (want het is een dure hobby, en het kost behoorlijk wat geld om m'n rijbewijs, motor en motorpak aan te schaffen, en dan hebben we onderhoud, verzekering en brandstof nog niet gehad). Vanuit financieel oogpunt vind ik het onverstandig en zie ik er geen ruimte voor met alle andere doelen die ik voor ogen heb, maar moet altijd alles financieel verstandig zijn.. ik heb moeite met een balans of afweging maken hierin.
Hopelijk wil iemand met me meedenken of zelfs wel kritische inzichten meegeven om een strategie te bepalen! Alle input is in ieder geval enorm gewaardeerd.
submitted by securehealthlove to geldzaken [link] [comments]

Die besten 4x Strategie-Weltraumspiele - YouTube Wat is onze online marketing strategie? - YouTube De Regionale Energie Strategie: Wat is dat? Roulette Strategie: Beste Gewinnende Roulette Methode 2020 What is Strategy? - YouTube

Strategie is de kunst van toekomstgerichte keuzes maken en deze vervolgens met succes uitvoeren. Bij het ontwikkelen van een strategie gaat het per definitie om ‘fit’: hoe past wat een organisatie te bieden heeft in de omgeving. Daarbij kan sprake zijn van ‘push’- en ‘pull’strategieën. Definition, Rechtschreibung, Synonyme und Grammatik von 'Strategie' auf Duden online nachschlagen. Wörterbuch der deutschen Sprache. In je content strategie leg je onder andere vast wat het doel is van je content, welke content je wanneer wilt publiceren, via welke online kanalen je de content wilt gaan distribueren en wie de doelgroep is voor de content. 2. Waarom is een content strategie belangrijk? Seth Godin zei in 2008 al eens: ‘Content marketing is the only marketing that’s left’. Zowel B2B als B2C bedrijven ... Strategie, das Gegenteil von "Blinde Kuh"-Spielen. Nicht "Blinde Kuh spielen mit dem Schicksal", sondern mit Bedacht handeln. Strategische Überlegungen drehen sich darum, sein Leben, seinen Kräfteeinsatz und seinen Erfolg zu planen, zu optimieren und zu gestalten. Wir wollen sehen, ob es dafür einfache, praktisch umsetzbare Regeln gibt, Regeln, die man einfach nur anzuwenden braucht, um ... Timing-Strategie ("Wann geht das Unternehmen in welche Auslandsmärkte?"). "Gleichzeitig" heißt nicht an demselben Tag, aber innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums (vielleicht maximal 1 bis 2 Jahre). Die Sprinklerstrategie erfordert viel Geld zum Start und hohe Managementkapazitäten, es kann aber mehrere Gründe für diese Strategie geben: Markt (ggfs. vor der Konkurrenz) besetzen; durch ...

[index] [6623] [2419] [489] [2710] [2882] [5764] [1423] [6969] [1338] [6496]

Die besten 4x Strategie-Weltraumspiele - YouTube

Wat is de core-satellite strategie? De core-satellite strategie is een beleggingsstrategie voor het inrichten van de beleggingsportefeuille. Bij de core-sate... In diesem Management Atlas Videopodcast erklärt Martin Eppler wie man strategisch denkt anhand der Strategie-als-Sehen Metapher von Henry Mintzberg. Wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen möchtet: https://www.patreon.com/StrategeMedicus Amazon http://tinyurl.com/kpfgn4h Twitch https://www.twitch.tv/s... This 1 minute clip from Micheal Porter is a must see for each of us to learn what strategy really is! A full set of strategy animations accompany the forthcoming textbook: “Strategic Management: Concepts and Tools for Creating Real World Strategy” published by W...

#