Mining - Bitcointelex.nl

BNR Radio: belasting en crypto

Toevallig hoorde ik net op BNR radio een stuk over belasting en crypto voorbij komen, dus besloot ik meteen mee te typen (als aantekening voor mezelf). Misschien dat jullie dit ook interessant vinden. Let wel op dat mijn aantekeningen niet letterlijk zijn, maar dat ik dit snel heb meegeschreven. Overigens is wat in dit gesprek wordt gezegd een bevestiging van wat al eerder is gezegd in deze sub, dus niets heel nieuws.
Woensdag 21 juni 2017 vanaf 17:38 uur: BNR Radio over cryptocurrencies, met Peter Kavelaars (hoogleraar fiscale economie) als gast.
Interviewer (I): stel ik heb 4.000 EUR erbij door mijn investeringen in bitcoins, moet ik me dan zorgen maken om de belastingdienst? Kavelaars (K): Nee, want eigenlijk is beleggen in bitcoins vergelijkbaar met een belegging in aandelen. Als je op aandelen koerswinsten maakt na verkoop, dan zijn die koerswinsten simpelweg onbelast omdat het in box 3 zit.
I: En hoe zit het met minen, wanneer je in feite zelf geld creëert? K: In beginsel zal het wel onder dezelfde regels vallen, want in beginsel is dat ook een soort belegging, zodat dat voor particulieren wel in box 3 zal zitten. Maar je kunt je voorstellen dat iemand op een gegeven moment besluit er meer zijn bedrijf van te maken. Stel iemand besluit bijvoorbeeld een beleggingsadviseur te worden, dan kan het zijn dat het langzaamaan, gelet op de hoeveelheid werk je erin steekt, een onderneming wordt en dan is het uiteindelijk wel belast in box 1. Er is ook nog een tussencategorie: bij mensen die dit heel actief doen, zou het tot belasting in box 1 kunnen leiden, maar dat ligt eraan hoe intensief men met die mining aan de slag gaat. Het gaat vooral om de activiteiten die je erin stopt. Naarmate die activiteiten fors zijn, en naarmate je ook wel flink moet investeren in die activiteiten, zal het goed denkbaar zijn dat het in box 1 belast zal worden.
I: Kunnen we extra belastingregels omtrent cryptocurrencies verwachten? K: voorlopig zal dat wel niet gebeuren. Want alle koerswinsten die op aandelen worden gemaakt, laten we in feite onbelast – dus het zou raar zijn het hier wel te doen. Wel is van belang dat het kabinet heeft aangegeven dat box 3 op de schop gaat: daar wil men een vermogenswinstbelasting voor gaan invoeren, en dan gaan de waardestijgingen die je realiseert door aandelen/beleggingen in bitcoins wel weer belasten. Maar voordat we zover zijn, zullen er wel alweer een paar jaar verstreken zijn.
submitted by kingnakamoto to Ethtradernl [link] [comments]

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over de milieueffecten van bitcoins

Geachte Voorzitter,   Op 8 december 2017 heeft de heer Moorlag aan de minister van Economische Zaken en Klimaat vragen over de milieueffecten van bitcoins ingezonden. Hierbij doe ik u de reactie op de vragen toekomen.   1 Kent u de berichten “Produceren van bitcoins is een aanslag op het milieu”, “Bitcoin Energy Consumption Index” en “Het groeiende energieprobleem van de blockchain”?   Antwoord   Ja.   2 Acht u een geschat elektriciteitsverbruik van het Bitcoinsysteem van bijna 32 terawattuur op jaarbasis een realistische schatting? Zo nee, waarom niet? Welke schatting acht u dan wel realistisch?   Antwoord   Bitcoin is een vorm van virtuele valuta (cryptocurrency) en een hele specifieke toepassing van blockchain technologie. Het vertrouwen in de werking van bitcoins en het tegengaan van fraude is mogelijk door de inzet van veel rekenkracht in een wereldwijd netwerk. Bij bitcoins worden aanpassingen gedaan door de eerste computer in een netwerk, die een ingewikkelde puzzel oplost met bitcoins als beloning. Dit proces heet minen. De moeilijkheidsgraad van de puzzel, en dus de benodigde rekenkracht en daarmee het energieverbruik, groeit bij toenemend gebruik. Een schatting van het energieverbruik door Digiconomist is gebaseerd op de aanname dat ‘miners’ 60% van hun verdiensten aan “operationele kosten” kwijt zijn. De miners in het netwerk zijn verspreid over de hele wereld en gebruiken niet allemaal dezelfde systemen. Dat maakt het lastig om het energiegebruik wereldwijd goed te kunnen inschatten.   3 Deelt u de mening dat een elektriciteitsverbruik in de orde van grootte van een land voor een relatief klein systeem zoals bitcoin een buitenproportionele aanslag op het milieu doet? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Door de oplopende koers is de belangstelling voor bitcoin fors gegroeid. Het is daarmee geen klein systeem meer. De energietarieven in Nederland zijn relatief hoog in vergelijking met de tarieven in andere landen, zoals China. Op dit punt zijn we in Nederland niet aantrekkelijk voor mining activiteiten waarvoor veel lokale rekenkracht nodig is. Ik verwijs ook naar het antwoord op vraag 2.   4 Worden de energielasten uitsluitend door de gebruikers van cryptocurrencies en blockchaintechnologie gedragen? Zo nee, in welke mate komen deze lasten voor derden?   Antwoord   De energielasten voor het doen van transacties met en het aanmaken van nieuwe bitcoins zijn voor rekening van de zogenaamde miners. Andere zogeheten cryptocurrencies hebben andere verdienmodellen, waarbij geldt dat het minen niet of anders ingericht kan zijn. Een uitspraak over energielasten voor de blockchaintechnologie als geheel kan daarom niet gedaan worden.   5 Deelt u de mening dat als de blockchaintechnologie verder opkomt dit een grote aanslag op het milieu kan betekenen? Zo ja, waarom en welke gevolgen verbindt u hieraan? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   De technologie en experimenten met toepassingen van blockchain zijn nog volop in ontwikkeling. Hier past ook een nuancering door het onderscheid tussen bitcoin en blockchain te maken. Zoals in het antwoord op vraag 2 is aangegeven, werkt bitcoin op basis van mining. Maar blockchain voor cryptocurrencies of andere toepassingen kunnen ook werken zonder mining en dus zonder de inzet van veel rekenkracht. Het zijn met name deze toepassingen waarvoor de technologie nog volop in ontwikkeling is. Ook de Rijksoverheid experimenteert met blockchaintechnologie voor haar eigen processen, waar mogelijk zonder energie-intensieve mining.   6 Deelt u de mening dat blockchainvarianten die geen grote processorkracht en dus elektriciteitsverbruik vereisen de voorkeur hebben boven blockchainvarianten zoals bitcoin die gebruikt? Zo ja, waarom en wat kunt u doen om te bevorderen dat de energiezuiniger varianten de norm worden? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?   Antwoord   Het Bitcoin systeem en de technologie voor blockchain zijn wereldwijd en privaat gedreven fenomenen en zijn nog volop in ontwikkeling, waar ik weinig invloed op heb. En ja, als iets bij gelijkblijvende kwaliteit energiezuiniger kan, is dat altijd beter. Daarom is het van belang dat voor grootschalige blockchaintoepassingen door overheden op termijn ook gekeken wordt naar andere technieken, die vertrouwen waarborgen en minder energiekosten. Zoals aangegeven in de reactie op vraag 5 gebeurt dat al.   Voor zover activiteiten in Nederlandse datacenters plaatsvinden, vallen die reeds onder de energiebesparingsregelgeving. In het kader van het Energieakkoord zijn er afspraken gemaakt over energiebesparingsdoelstellingen. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld in het zogenaamde MJA3-convenant afspraken gemaakt over energie-efficiëntie in verschillende sectoren als geheel. Het energiebeleid richt zich niet op één specifieke activiteit, maar op het efficiënter en energiezuiniger maken van processen in datacenters.   7 Bent u bereid nader onderzoek te doen naar de ontwikkeling en de beheersbaarheid van het energieverbruik van cryptocurrencies en blockchaintechnologie en de Kamer daarover te informeren? Zo ja, op welke termijn kan de Kamer dit tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Het Nederlandse beleid zet zich al in op het stimuleren van energie-efficiënte processen, ook in datacenters. Specifiek onderzoek naar energiegebruik van cryptocurrencies en technologie is niet aan de orde, omdat de technologie nog in de kinderschoenen staat en de bitcoin een wereldwijde ontwikkeling is, waar ik geen invloed op heb.   8 Is er bij het formuleren van de klimaatdoelstellingen rekening gehouden met een stijgende vraag naar elektriciteit die voortkomt uit blockchaintechnologieën zoals Bitcoin? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? Acht u het nodig hier op nationaal en internationaal niveau aandacht voor te vragen en hoe gaat u dit doen?   Antwoord   Bij het formuleren van de klimaatdoelstellingen is geen rekening gehouden met de opkomst van Bitcoin en onderliggende technologie. Die technologie is slechts één van de vele innovaties, die invloed hebben op het energieverbruik in de wereld.   Daarom zet de Nederlandse regering in op sturen op CO2.   Hoogachtend,   mr. drs. M.C.G. Keijzer   Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat  
  Datum: 24 januari 2018    Nr: 2018D02118    Indiener: M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Bitcoin-Mine: Hier werden Millionen verdient  Galileo ... wat is bitcoin? - geld verdienen met de bitcoin? hoe te starten met bitcoin? Hoe begin je met Bitcoin? - YouTube BITCOIN-MINING (ZELF MINEN) VS CLOUD MINING (UITLEG EN VERSCHILLEN) FREE BITCOIN MINER! 500$+ in 10 minutes! + Download

Geld verdienen mit Bitcoin Mining: Die Chancen und die Risiken. Lesezeit: 6 Minuten Legal das eigene Geld zu drucken und damit sehr viel zu verdienen, das ist mit Bitcoin Mining möglich. Die Notenpresse ist Ihr PC oder ein spezieller Bitcoin Miner. Was anfangs Hobby-Charakter hatte, das ist seit Anfang dieses Jahres ein digitaler Goldrausch geworden, doch es gibt ein beträchtliches ... Mining Mining Bitcoin mining wordt in het Nederlands vertaald als ‘delven’ of ‘ontginnen’. Dit is een proces waarbij computers veel rekenkracht moeten gebruiken om transacties te valideren en toe te voegen aan de blockchain. In ruil voor dit werk worden ze vergoed met bitcoins. Zie voor e ... Bitcoin mining voor beginners Altijd al willen weten hoe ‘Bitcoin mining’ precies werkt? Vandaag leg ik aan jou uit hoe het ‘minen’ van digitale valuta in zijn gang gaat. Je gele helm en pikhouweel mag je vandaag echter thuislaten, die hebben we niet nodig. Dit kan dus een ideale manier zijn om bitcoin mining ‘uit te proberen’ voordat umet het echte werk aan de slag gaat. Hoe werkt het? U betaalt een vast bedrag voor een aantal hashes per seconde, voor een vooraf vastgestelde periode van bijvoorbeeld twee jaar. U leaset dan als het ware een deel van de apparatuur die gebruikt wordt om te minen. Het grote voordeel hiervan is het gebruiksgemak ... Hoe begin je met bitcoins? Wat is bitcoin? Bitcoin is een digitale munteenheid die speciaal is ontworpen als geld voor het internet. Transacties met bitcoins worden geverifieerd en geregistreerd via een proces dat ‘bitcoin mining’ wordt genoemd. Het mining proces creëert ook weer nieuwe bitcoins, waardoor inflatie optreedt zonder hulp van ...

[index] [4433] [4661] [6946] [3710] [1636] [5849] [7469] [3541] [4489] [6381]

Bitcoin-Mine: Hier werden Millionen verdient Galileo ...

BITCOIN MINING WITH SOLAR KIT! - Gmod DarkRP Life (Overclocking Server Processors Over 7 Gigahertz) there is a new solar kit where you can make money without actually filling up a generator to ... bitcoin mining how to start, bitcoin mining hoe werkt het, bitcoin mining hardware, bitcoin mining hindi, bitcoin mining hardware setup, bitcoin mining how much can you make, bitcoin mining home ... Zu Besuch in der Bitcoin-Mine: Hier fließt die virtuelle Währung in Millionenhöhe. Mehr Galileo: http://www.galileo.tv/ Galileo auf YouTube abonnieren: htt... In deze video: als je nog geen Bitcoin hebt: hoe begin je ermee? En... is de Bitcoin-kloof nu gedicht? Tot slot: hoe kun je traden? Vond je deze video intere... wat is bitcoin - wat is bitcoin en hoe werkt het? Gratis Fysiek Boek: https://bit.ly/2FwmIIV Online Training: https://bit.ly/2JIj9lg Alles wat je over de bitcoin of alt coins wilde weten! Er zijn ...

#